За проекта

На 26.06.2017 г. Институтът за изследване на населението и човека – БАН стартира изпълнението на Договор за обществена поръчка с предмет: „Повишаване нивото на пътната безопасност чрез разработване на нови методики за изследване на психологическа годност на водачи на моторни превозни средства /МПС/“, сключен с Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, рег. № Д-14 / 26.06.2017 г. Договорът е финансиран по проект от Приоритетна ос 5 „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г. с бенефициент МТИТС.

 

Част от екипа по проекта: проф. д-р Антоанета Христова, гл. ас. д-р Зорница Тоткова, гл. ас. д-р Росица Рачева, Калина Крумова

Представяне на проекта:
Пътната безопасност е сред основните приоритети на ЕС. През 2017 г. министрите на транспорта на страните-членки на ЕС предприеха мерки във връзка с политиките за безопасността по пътищата, както в ЕС, така и на национално ниво. В резултат на това, в момента се подготвя стратегическа
рамка на ЕС, която да очертае приоритетите, свързани с пътната безопасност за периода до 2020 – 2030 г.
Повишаването на нивото на пътна безопасност чрез разработване на нови методики за изследване на психологическата годност на водачи на моторни превозни средства (МПС) е свързано с реализиране на дългосрочна политика, насочена към намаляване на броя и последствията от пътнотранспортни произшествия (ПТП) и е в съответствие със Стратегията на МТИТС за подобряване безопасността на движението по пътищата на Р България за периода 2011-2020 г. и Националната стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата на Република България за периода 2011-2020 г.

Основнa цел на проекта:
Целта на проекта е да се разработят методики за изследване на психологическата годност на водачи, които измерват именно онези характеристики, които са предпоставка за рисково и агресивно поведение на пътя.

Резултати:
Получените резултати от проекта ще спомогнат за по-точната психологическа оценка на водачите, които извършват обществен превоз на пътници и товари, така и за ясното разграничаване на рисковите водачи на пътя. В допълнение тези резултати ще дадат възможност за създаване на подходящи програми за обучение на водачите, които са системни нарушители, което от своя страна, е същинската работа по превенция и реално намаляване на броя на пътно транспортни произшествия.

Ползи:
Чрез новите методики за изследване на психологическата годност на водачите ще се даде възможност за идентифициране на потенциално опасно поведение на пътя и риска от допускане на ПТП, а това от своя страна ще доведе до намаляване на броя на загинали и пострадали в следствие на ПТП. Резултатите от дейността по проекта ще осигурят информация за транспортния сектор и свързаните с него социално-икономически показатели, в обем и качество, необходими за разработването и вземането на оперативни и стратегически решения и по-конкретно в сферата на пътната безопасност.
Проектът допринася за постигане общата цел на ОПТТИ „Развитие на устойчива транспортна система“.

Scroll Up