Дейности и задачи

Изпълнението на договора обхваща пет основни дейности, както и множество задачи, част от които са описани по-долу.

Първа дейност
Обзор на актуалната научна литература по темата и прилаганите в страните от Европейския съюз и в други страни методи за оценка на психологическата годност на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачите на МПС и на лицата, временно лишени от правото да управляват МПС или загубили придобитата правоспособност.

Предвидените задачи в тази дейност обхващат:
• Преглед на научната литература и проведените изследвания, насочени към психологическата оценка на водачи.
• Осъществяване на контакти с международни организации и изследователи в сферата на транспортната психология с цел идентифициране на методите за оценка на психологическата годност на водачи в страни в ЕС и извън него.
• Извеждане на ключови характеристики, свързани с рисково поведение на пътя.

Втора дейност
Подбор и проучване на методики за изследване на качествата, които представляват психологическата годност на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачите на МПС и на лицата, временно лишени от правото да управляват МПС или загубили придобитата правоспособност за управление на МПС.

Предвидените задачи в тази дейност обхващат:
• Проучване на методиките за изследване на познавателната сфера (възприятие, внимание, памет, мислене и интелект).
• Проучване на методиките за изследване на личностната сфера (агресивност, тревожност, емоционална устойчивост, самоконтрол, склонност към поемане на риск и други).
• Идентифициране на характеристиките, свързани с рисковото поведение на пътя.
• Изработване на батерии от методи за психологична оценка на водачите.

Трета дейност
Провеждане на научно изследване за валидизация по отношение на пътната безопасност и стандартизация за българска популация на подбраните тестове и групирането им в методики за съответните групи лица, съгласно чл.9, ал.1 и ал.2 от Наредба №36 на селектираните методики за изследване на психологическата годност на водачи.

Предвидените задачи в тази дейност обхващат:
• Изработване на дизайн за провеждане на научно изследване и определяне на извадката.
• Провеждане на пилотно изследване за установяване на надеждност и валидност на селектираните методики.
• Въвеждане и статистическа обработка на данните за оценка на надеждността на изготвените методики.
• Създаване на окончателен вариант на методиките, които ще бъдат стандартизирани.
• Провеждане на научно изследване, статистически обработка на данните.
• Анализ и обсъждане на получените резултати – получените резултати ще бъдат съотнесени с резултатите от научните изследвания, представени при обзора на актуалната научна литература.
• Стандартизация на методиките.
• Конструиране на психологична беседа и наблюдение при провеждане на психологичното изследване.

Четвърта дейност
Разработване на писмени методически указания за всяка от предложените валидизирани и стандартизирани методики, включващи описание на методиката и начина на работа, инструкция за изследваните лица и начина на обработка на резултатите и интерпретация на резултатите и нормативни скали, съгласно чл.4 от Наредба №36.

Предвидените задачи в тази дейност обхващат:
• Изработване и отпечатване на методическо ръководство за работа с изведените инструменти за оценка на психологическата годност на водачи.
• Обучение на обучители за работа със селектираните методики – психолозите в Автомобилна администрация.

Пета дейност
Представяне на получените резултати пред експерти и разработване на кампания за разясняване на ролята на човешкия фактор за опазване на пътната безопасност и за промяна на обществените нагласи към изследванията за психологическа годност на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачите на МПС и на лицата, временно лишени от правото да управляват МПС или загубили придобитата правоспособност.

Предвидените задачи в тази дейност обхващат:
• Организиране на пресконференция.
• Организиране на кръгла маса на тема: Ролята на човешкият фактор в пътната безопасност.
• Представяне на получените резултати пред научни форуми в страната и/или в чужбина.
• Представяне на получените резултати пред заинтересовани страни (комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения, фонд за безопасност на движението по пътищата и др.), които имат отношение към темата.
• Комуникиране на значението на психологическата оценка на водачите на МПС в публичното пространство.
• Изработване на рекламни материали с информационна цел в помощ на различни таргет групи.
• Изработване на интернет сайт по проекта с информационна цел.
• Изработване на телевизионен клип за повишаване на вниманието на водачи по проблемите засегнати в проекта.

Scroll Up