Кръгла маса на тема „Ролята на човешкия фактор в пътната безопасност“

В рамките на Юбилейната научна конференция с международно участие на тема „Психологията с лице към социалните проблеми“ днес се проведе Кръгла маса на тема „Ролята на човешкия фактор в пътната безопасност“.

Екип на Института за изследване на населението и човека (ИИНЧ) към Българска академия на науките ‎‎(БАН) представи резултатите от изпълнението на проект „Повишаване нивото на пътната безопасност ‎чрез разработване на нови методики за изследване на психологическа годност на водачи на ‎моторни превозни средства /МПС/“, сключен между МТИТС и ИИНЧ – БАН и финансиран по проект от ‎Приоритетна ос 5 „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ ‎‎2014 – 2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни ‎фондове.‎

Отляво надясно: гл. ас. д-р Зорница Тоткова, докторант Калина Крумова, гл. ас. д-р Илина Начева, проф. д-р Антоанета Христова, доц. д-р Диана Бакалова и гл.ас. д-р Росица Рачева

Проф. д-р Антоанета Христова – ръководител на проекта, обобщи социално-психологическите фактори, които налагат изработване на нови психологически ‎методики за оценка на водачи на МПС.
„Целта на проекта е е да се разработят методики за изследване на психологическата годност на водачите, като тези методики да измерват именно онези характеристики, които са предпоставка за рисково и агресивно поведение на пътя.
Другата цел е ясно да се очертаят профили на рисковите водачи – професионални, ‎таксиметрови шофьори и любители, – изведени на базата на новите методики“, каза проф. Христова.
„В глобален аспект ни убива невежеството. В движението се включват неграмотни хора и това дава общия фон на ситуацията, в която се намираме. Необученият човек е много опасен.
Това, което вие изследвате, е много важно, за да се знае кои хора са годни да бъдат водачи. И ако не са – какви са причините и каква превенция може да се приложи. Такива изследвания
трябва да бъдат постоянна, задълбочена практика, която да дава основите на политиките в сферата на пътната безопасност“, каза Алекси Кесяков, председател на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата .

Гл.ас. д-р Росица Рачева и гл.ас. д-р Зорница Тоткова от ‎ИИНЧ-БАН представиха работата на екипа, свързана с конструирането, валидизирането и нормирането на новите ‎методики за когнитивните и ‎личностни характеристики, важни за процеса на шофиране и свързани с рисковото поведение на пътя. ‎

Проф. д-р Антоанета Христова представи предимствата на изработените методики и изводите от научните изследвания. Екипът на проекта извежда няколко основни ‎препоръки, свързани с необходимостта от: ‎
• дигитализация на изработените методики;
• обучение на психолозите, работещи в лабораториите за оценка на психологическата годност на ‎водачи на МПС в областта на транспортната психология;
• поемане на лична отговорност от психолозите, работещи в лабораториите за качеството на ‎провеждане на оценката за психологическа годност на водачите на МПС;
• оценяване на председателите на изпитни комисии с методики, свързани с функциите им на ‎оценители, а не с методиките за оценка на психологическа годност на водачите;
• разработване и приложение на програми за превенция на рисковото поведение на пътя;
• разработване и приложение на програми за работа с рискови водачи.‎

Двудневната Научна конференция с международно участие на тема „ Психологията с лице към социалните проблеми“ беше открита вчера в зала „Триадица“ на Гранд хотел „София“.
Повод за организирането на научния форум е 45-тата годишнина, откакто в БАН се изучава и изследва психология, както и 20 години от старта на списание ,,Психологични изследвания“.

Ролята на човешкия фактор в пътната безопасност- със социални
Scroll Up