Научен семинар на тема: „Когнитивни, личностни и социални фактори, свързани с пътната безопасност”

На 09.11.2017 г. Департамент “Психология” при Институт за изследване на населението и човека – БАН проведе Научен семинар на тема:
„Когнитивни, личностни и социални фактори, свързани с пътната безопасност”.
Презентация е подготвена и представена от проф. Антоанета Христова, гл. ас. д-р Зорница Тоткова, гл. ас. д-р Росица Рачева и докторант Калина Крумова, като част от проект „Повишаване нивото на пътната безопасност чрез разработване на нови методики за изследване на психологическата годност на водачи на моторни превозни средства“, финансиран по оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с бенефициент МТИТС.

Scroll Up