Покана за участие в кръгла маса на тема „Ролята на човешкия фактор в пътната безопасност“

Имаме удоволствието да ви поканим на Кръгла маса на тема „Ролята на човешкия фактор в пътната безопасност“, която ще се състои в рамките на научна конференция с международно участие „Психологията с лице към социалните проблеми“, организирана от Департамент Психология, Институт за изследване на населението и човека – БАН.
Статистиката сочи, че през 2017 г. над 95% от пътнотранспортните произшествия са следствие от човешка грешка. Тази тенденция може да се промени, когато се въведат нови политики, основани на науката и знанието.
По време на събитието ще бъдат представени резултатите от работата по изпълнение на Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Повишаване нивото на пътната безопасност чрез разработване на нови методики за изследване на психологическа годност на водачи на моторни превозни средства /МПС/“, финансиран от приоритетна ос 5 „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Кръглата маса ще се състои от 09:00 часа на 23 ноември 2018 г. в зала Триадица 1 на Гранд Хотел София, ул. Гурко 1, град София.

Scroll Up