Приключени Четвърти и Пети етап от проекта

На 21.01.2018 г. приключиха Четвърти и Пети етап по Договор за обществена поръчка с предмет: „Повишаване нивото на пътната безопасност чрез разработване на нови методики за изследване на психологическа годност на водачи на моторни превозни средства /МПС/“, сключен между Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията /МТИТС/ и Института за изследване на населението и човека при БАН /ИИНЧ – БАН/, рег. № Д-14 / 26.06.2017 г. Договорът е финансиран от приоритетна ос 5 „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 -2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Четвърти етап на договора приключи с отчитане и приемане на Информационен доклад „Разработване на писмени методически указания за всяка от предложените валидизирани и стандартизирани методики, включващи описание на методиката и начина на работа, инструкция за изследваните лица и начина на обработка на резултатите и интерпретация на резултатите и нормативни скали, съгласно чл.4 от Наредба №36“, който включва въведение, две глави, заключение и приложения.
Първа глава от доклада представя процеса по изработване и отпечатване на методическо ръководство за работа с представените инструменти за оценка на психологическата годност.
Втора глава от доклада включва проведеното обучение на обучители за работа със селектираните методики. Обучението е проведено с цел представяне на методиките и методическите указания за работа с тях пред психолозите, работещи в Изпълнителна Агенция Автомобилна.
Неизменна част от доклада е Приложение, което съдържа Методически указания за работа с методики за оценка на психологическата годност и всички бланки в зависимост от изследваната характеристика.

Пети етап от договора приключи с отчитане и приемане на Информационен доклад „Представяне на получените резултати пред експерти и разработване на кампания за разясняване на ролята на човешкия фактор за опазване на пътната безопасност и за промяна на обществените нагласи към изследванията за психологическа годност на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачите на МПС и на лицата, временно лишени от правото да управляват МПС или загубили придобитата правоспособност“, който включва въведение, осем глави и заключение.
Първа глава представя организирането на пресконференция в началото и края на проекта. Втора глава представя организирането на кръгла маса на тема Ролята на човешкият фактор в пътната безопасност. Трета глава включва дейностите по представяне на получените резултати пред научни форуми в страната и/или в чужбина. Четвърта глава включва дейностите по представяне на получените резултати пред заинтересовани страни, които имат отношение към темата. Пета глава представя комуникирането на значението на психологическата оценка на водачите на МПС в публичното пространство. Шеста глава включва процеса по изработване на рекламни материали с информационна цел в помощ на различни таргет групи. Седма глава представя изработването на интернет сайт по проекта с информационна цел. Осма глава включва изработването на телевизионен клип за повишаване на вниманието на водачи по проблемите засегнати в проекта. Към доклада са представени и множество доказателствени материали, свързани с всички изброени дейности по публичността на проекта.

Scroll Up