Заседание на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата към МВР

На 22.11.2018 г. проф. д-р Антоанета Христова и гл. ас. д-р Зорница Тоткова взеха участие в редовното заседание на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата. Във връзка с изпълнението на Проект: „Техническа помощ за повишаване нивото на пътната безопасност“, финансиран от приоритетна ос 5 „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 -2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, възложен от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), бяха представени на вниманието на ръководството и членовете на комисията основните резултати от изпълнението на проекта. Освен постигнатите цели, беше отбелязана добавената стойност на реализираните изследвания и препоръките за въвеждане на политики, основани на науката и знанието. Представянето даде добра възможност за запознаване на експертите в сферата на пътната безопасност с научния подход в разбирането на ролята на човешкия фактор.

Scroll Up